Volume / Cilt XVII                                Issue / Sayı 1                   June/Haziran 2016

 Sexism, Class and Violence 

 Nancy Lindisfarne[1], SOAS, University of London &  Jonathan Neale[2],Bath Spa University
Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 1-18

 

Abstract

Without a theory of gender – of what it is and what it does in the world - we cannot explain why sexual imagery, notions of masculinity and femininity, sexual experiences and gendered relations differ in different times and places, and how and why such differences come about. We know that in class societies, elites use racism and other ideologies to divide us and make inequality seem natural. Here we suggest that gendered inequality and sexism - that is, systematic patterns of   inequality between women and men in any particular setting - is found everywhere in class societies because it does this job particularly well. Our argument is radical. We argue that systematic gendered inequality is so effective in naturalizing inequality because it is always doubled-sided: one side is love, the other is imbued with gendered violence. Love and kindness are aspects of all our closest human relationships – with our parents, our children, our friends and our lovers, straight or gay. But at the same time. Our close relationships are riven with gendered differences and inequality. So love locks us in, and sexism hurts and angers us. Our theoretical argument starts from the top, from class privilege and the systematic gendered inequality found in all class societies and the inevitable resistance these provoke.  Our focus, however, is on neoliberalism as a laboratory for exploring how the rich and powerful combine the use of violence with reconfigurations of ideologies of gender to respond to changes in their material circumstances to protect their economic interests and class dominance.

Keywords: sexism, class societies, sexual violence, gender, inequality, neoliberalism, ideology.

 

Neo-liberal Zamanlarda Feminist Teori: Özneye Yeni Yaklaşımlar 

Elifhan Köse[3], Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arzu Maltaş[4] Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 19-30

 Öz

Ondokuzuncu yüzyıldan bu yana kadın haklarının iyileştirilmesini hedefleyen Feminizm, felsefi ve aktivist bir hareket olarak gelişti.  İdeolojik bir hareket olduğundan tarihin farklı devrelerinde beden, cinsel eğilimler, sınıf/ırk farklılıkları konusunda iktidar ve kadın özne arasındaki çok boyutlu ilişkileri analiz etmeye çalıştı.  Neo-liberal dönemin felsefi etkilerinden biri olan postmodernizm ise feminist teoriyi hem bilginin üretilmesinin normatif koşulları hem de bu bilgiyi üreten özne açısından tartışmaya açmıştır. Aydınlanma döneminin dayandığı rasyonalizm/ irrasyonalizm, akıl /beden, özne/ nesne gibi düalizmlerin eleştirisini sunan postmodern etki feminist teoride kadın özneyi yapıbozuma uğratan, sosyal inşacılık bağlamında yeni bir özne kategorisi yarattı. Çalışma postmodernist zamanlarda feminist teorideki “ özne”nin kaybına ve yeni performatif özne olasılıklarına yol açan tartışma hattını ele almaya çalışacaktır. Yeni özne tartışmaları neo-liberalleşen iktidarın neresinde konumlanmaktadır? sorusu özelikle neoliberalizmle feminizmin dönemsel yakınlığına ilişkin eleştiriler açısından yanıtlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: kadın,  cinsiyet, beden, performatif teori, neoliberal feminizm.

 

Feminist Theory in Neoliberal Times: New Approaches to the Subject  Elifhan Köse, Karamanoğlu Mehmetbey University &  Arzu Maltaş, Karamanoğlu Mehmetbey University

Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 19-30

Abstract

Since the 19th century feminism that aimed at improving the rights of women evolved both philosophical and as an activist movement. Feminism is an ideological movement which tried to analyze multi-dimensional relationships between female subject and power in a different process of history, about body, sexual roles, sexual orientation, class/racial differences. One of the philosophical impact of neoliberal era is postmodernism, both normative conditions of producing the information and also the subject of producing this information has led to the debate. The postmodern effect which offering the criticism is based on the dualism of the Enlightenment such as rationalism / irrationalism, mind/body, subject/object created a new subject category of social constructionism context which has also been deconstructed female subject in feminist theory. The study will discuss the loss of "subject" and the discussion line that leads to new possibilities of performative subject in feminist theory in postmodernist times. The question of "where the discussions of new subject are situated in the neoliberalizing power?" will attempt to answer in terms of the criticism of the periodic proximity.

Keywords: woman, sex, body, performative theory, neoliberal feminism.

 

Kadını Anne Olarak Güçlendirmek? AKP’nin Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımını Şartlı Nakit Transferleri Üzerinden Okumak 

Meltem Yılmaz Şener[5], İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 31-50

 Öz

Bu makale, AKP Hükümeti döneminde sosyal politikanın toplumsal cinsiyet boyutuna, özellikle kadınların yoksulluğu azaltma programlarında nasıl konumlandırıldığı açısından bakmaktadır. AKP Hükümeti’nin önde gelen bir sosyal yardım programı olarak Şartlı Nakit Transferi’ne (ŞNT) odaklanmaktadır. Makale genel olarak ŞNT’yi ve özelde Türkiye’de uygulanan ŞNT programını bir toplumsal cinsiyet analizine tabi tutmaktadır. Özellikle kadınlara atfedilen roller açısından ŞNT programının, AKP’nin muhafazakar ve neoliberal yaklaşımını nasıl yansıttığını göstermektedir. AKP’nin politikalarındaki toplumsal cinsiyet konusundaki çift-taraflılığın ŞNT örneğinde de görülebildiğini iddia etmektedir. Söylemsel düzeyde kadınların bu program aracılığıyla güçlendirilmesinden bahsedilirken, programın yapılandırılma şeklinin kadınların eviçi geleneksel rollerini güçlendirdiği savunulmaktadır. Program kapsamında para transferlerinin annelerin hesaplarına yapılması programın kadınları güçlendiren bir özelliği olarak savunulmaktadır. Ancak para transferini annelik statülerinden dolayı almaları aslında kadınlar ve erkeklerin farklı rollerini vurgulayan özcü bakıç açısını güçlendirmektedir. Neoliberal sosyal risk yönetimi yaklaşımına dayanan ŞNT, yoksul aileyi gelecekteki sosyal risklerle mücadele edecek temel mekanizma olarak hedeflemektedir. Sosyal koruma rolü devletten aileye kaydırılmakta, ayrıca anneler para transferinin alıcısı olarak belirlendiğinde yoksulluktan kurtulma ve riskleri yönetme sorumluluğu kadınlara bırakılmaktadır. Özetle bu makale, neoliberal ve muhafazakar yönelimleri olan AKP için ŞNT’nin çok uygun bir sosyal yardım programı olduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler: sosyal politika, yoksulluk, kadın, anne, neoliberal, muhafazakar, Şartlı Nakit Transferi.

 Empowering Women as Mothers? Conditional Cash Transfers and Gender Approach to AKP's Social Policy 

 Meltem Yılmaz Şener, İstanbul Bilgi University

 Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 31-50

 Abstract

This paper looks at the gender aspect of social policy provision in Turkey during the AKP government period through an emphasis on the ways in which women are positioned within the anti-poverty programs. It focuses on conditional cash transfers (CCTs), as the leading and most emphasized poverty alleviation program of the AKP government. The paper subjects the CCTs in general and the Turkish CCT program in particular to a gender analysis. It demonstrates how CCTs are representative of the AKP’s social conservative and neoliberal approach to social policy especially with regard to the roles that are assigned to women. It argues that the double-sidedness in AKP’s policies in terms of gender equality is observed in the case of the CCTs. Although at the discursive level, there is an emphasis on empowerment of women by this program, the ways in which the program is structured leads to the reinforcement of women’s domestic roles. Especially the transfer of money to mothers is presented as an aspect of the program that empowers women. However, receiving the cash transfer in their capacity as mothers, in fact, strengthens essentialist thinking about the traditional responsibilities of women (and men). CCTs, as programs that depend on the neoliberal social risk management approach to poverty, target poor family as the main institution that is responsible for dealing with the future risks that the individuals will encounter. Not only the responsibility for social protection is shifted to the family, but by determining the mother as the recipient of the transfer, woman in her capacity as the mother is defined as the main party that has responsibility for getting out of poverty and managing social risks. Hence this paper argues that for AKP, with its neoliberal and conservative orientations, CCT has been a perfectly-fitting social assistance program.

Keywords: social policy, AKP, poverty, women, mother, neoliberal, conservative, conditional cash transfer.

 

Neoliberal Burdens for Women in Academy: ‘How Dare We Not Work’  

Burcu Şimşek[6], Hacettepe University

Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 51-72

 Abstract

In this article, I discuss the potential of digital storytelling as a site where feminist scholars in academia can get together to reflect upon their concerns about neoliberal burdens in academia. I rely on the recent literature about the feminist interventions in higher education in addition to giving an account of the grass-roots digital storytelling movement around the world and its feminism oriented journey in Turkey. Focusing on the digital stories told at the pre-conference digital storytelling workshop in Eastern Mediterranean University immediately before the 5th International Conference on Gender Studies in March 2015, the aim of that digital storytelling workshop was not only to facilitate the creation of digital stories told by feminist academics but also to carry these digital stories into the program of the conference in a special session that hosted both the screening of these digital stories and an open discussion about our neoliberal concerns in academia and everyday life. This article provides an account of the main discussions and attempts to suggest the digital storytelling workshop as a tool for broadening the interactions between academic and activist feminisms.

Keywords: digital storytelling, neoliberal academy, feminist perspective, fear.

 

Akademideki Kadınların Neoliberal Sıkıntıları: ‘Olur Mu Hiç Çalışmamak’  

Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi

Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 51-72

Öz

Bu makale, dijital hikaye anlatımının akademide karşılaşılan neoliberal söylemlere dair kaygılarını dile getirebilmesini sağlayan ortamı sunma potansiyelini tartışmaktadır. Yüksek öğretimde neoliberal söylemlere feminist müdahaleleri içeren okumalara dayanarak ve bunlarla dijital hikaye anlatımının taban hareketleri kökenli seyri içinde, Türkiye’deki uygulamanın feminist zemininden hareket ediyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 5. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı öncesinde bir konferans ön etkinliği olarak 2015 Mart ayında gerçekleştirdiğimiz bu dijital hikaye anlatımı atölyesi ile akademide feminist perspektifleri ile konumlanmış akademisyen kadınların hikayelerini yaratmalarını sağlamanın yanı sıra konferans programına yerleştirilen özel gösterim seansı ile bu dijital hikayeler üstünden bir tartışma açmayı hedefliyorum. Bu makale, dijital hikaye anlatımının akademide ve akademi dışı örgütlenmeler içinde konumlanan feminizmlerin buluşmalarını arttıracak bir potansiyele sahip olduğuna dair bir iddia geliştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: dijital hikaye anlatımı, neoliberal akademi, feminist perspektif, korku.

 Toplumsal Cinsiyet ve Mekânın Karşılıklı İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekânı Örgütleyişine Dair Bir Tartışma

 M. Murat Yüceşahin[7], Ankara Üniversitesi
 Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 73-101

 Öz

 Mekân, kültürel yurttaşlık değerlerinin kadını dışlamasını en somut anlamda görebileceğimiz bir öğedir. Bunun nedeni mekânın kültürel inşasının kadınları güç ve etkiden alıkoyan meşruiyeti sembolize eden bir iç doğaya sahip olmasıdır. Bu nedenle de feminist coğrafyanın özellikli amacı, toplumsal cinsiyete ve mekâna göre olan bölünmeleri görünür kılmak, sorunsallaştırmak ve onlar arasındaki karşılıklı yapılanmayı-patriyarkanın sosyal mekânı örgütleyişini- ve bariz doğallığı açık etmektir. Benim bu makalede amacım, kadın ve erkeklerin mekân ve yerleri ne ölçüde farklılaşarak deneyimlediklerini incelemek ve bu farklılıkların toplumsal cinsiyetin sosyal inşasının bir parçası olduğu kadar nasıl da yerlerin bir özelliği olduğunu tartışmaktır. İlkin, özellikle jeopolitik anlayışa odaklanarak akademik coğrafyaya egemen olan erkek merkezli epistemolojiyi ve disiplinin mekânsal düşüncesinin eril yaklaşımdan etkilenişini açığa çıkarmaya çalışacağım. İkinci olarak, feminist coğrafyanın anahtar kavramlarını ele alarak toplumsal cinsiyet ve sosyal mekân arasındaki ilişkileri tartışacağım. Bunu yaparken de toplumsal olarak inşa edilmiş olan ‘kamusal’ ve ‘özel’ kavramları ile cinsiyetlenmiş kimliklerin inşası arasındaki ilişkiyi inceleyeceğim. Ve son olarak, kadınların günümüzdeki sosyo-ekonomik ve kültürel pratiklerine odaklanarak kamusal ve özel mekânlar arasındaki ayrımı eleştireceğim.

Anahtar Kelimeler: feminist coğrafya, toplumsal cinsiyet, özel mekân, kamusal mekân.

 

Gender and Space in Reciprocal Relation: A Discussion on the Structuring of Social Space by Patriarchy

 M. Murat Yüceşahin, Ankara University

 Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 73-101

Abstract

 Space is where we can see most tangibly that cultural citizenship values exclude women literally. This is because cultural construction of space has inherent in its symbolism the legitimacy to exclude women from power and influence. Therefore, the specific aim of feminist geography is to investigate, make visible and challenge the relationships between gender divisions and spatial divisions, to uncover their mutual constitution -structuring of social space by patriarchy- and problematize their apparent naturalness. In this paper, my purpose is to examine the extent to which women and men experience spaces and places differently and to discuss how these differences themselves are part of the social constitution of gender as well as that of place. Firstly, I will try to uncover the male-centered epistemology that dominated academic geography -especially by focusing on the geopolitical understanding- and the way in which spatial thinking was influenced by the discipline’s masculinist approach. Secondly, I will discuss the reciprocal relation between gender and social space by dealing with the key concepts of feminist geography. In doing this, I will examine the relationship between socially constructed concepts of ‘public’ and ‘private’ and the construction of gendered identities. And finally, I will also criticize the distinction between public and private spaces by focusing on contemporarily socio-economic and cultural practices of women.

Keywords: feminist geography, gender, private space, public space.

 

Representation of Women Power in TV Commercials: The Use of Super Heroes

Nurdan Akıner[8], Akdeniz University & Murat Birol[9], Akdeniz University

Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 103-120

Abstract
In Turkey, in recent years, representation of power is presented on various ways on mass media. Related to power of media, this situation is ‘most symbolically’ confronted on TV commercials. The power is mostly presented to the audience by the channel of a certain representation. Advertisement contents mostly convey their messages by referring the people in the society and with the channel of ‘real people or created super heroes’. The contents are based according to the role of woman and man in society. By the context of gender mainstreaming, on modern democratic social systems stratification particular to gender, inequality and discrimination affect women badly. At that point advertisements reproduce the disadvantaged role and weak position of women in the modern patriarchal-structured societies. By referring to the position of women in the society, pacificated women’s representations are reflected on the TV commercials similarly just as in their daily lives. Since the ‘house’ is seen as belong to women during the socio-cultural and economy-politic developments of societies, house duties are mostly offered in particular to the world of women. In this frame, the most obvious examples of the representations concerning the house take place especially on the cleaning product advertisements. Moreover, in these advertisements it is possible to mention the usage of a real or imaginary hero who use the product or represent the product. Since the target-market of cleaning products is women, advertisement contents are also designed according to the world of women. In this study, representation of women’s power and usage of super hero on the TV commercials of cleaning products Cif, Mr. Muscle, Ace were analyzed with the semiological analysis method. Even it seems that different cleaning brands using representation of power on similar ways, there are some sort of differences on content and visuality when they were analyzed.            
Keywords: TV commercial, representation of women, super hero, ıdeological re-produce, myth.     

  

Televizyon Reklamlarında Kadınların Güç Temsili: Süper Kahramanların Kullanımı 

Nurdan Akıner, Akdeniz University & Murat Birol, Akdeniz University

Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 103-120

 Öz

Türkiye’de özellikle son yıllarda güç temsilinin kitle iletişim araçlarında çeşitli biçimlerde sunulduğu gözlemlenmektedir. Medyanın gücüne bağlı olarak bu durumun en sembolik biçimde karşılaşıldığı ortamlar, televizyon reklamlarıdır. Televizyon reklamlarında güç, sıklıkla izleyiciye bir temsil kullanılarak sunulmaktadır. Toplumlara ait ekonomi-politik ve sosyo-kültürel unsurların ekranlara reklamlar aracılığıyla yansıdığı da bilinen bir gerçektir. Reklam metinleri, çoğunlukla toplumdaki bireyleri işaret ederek mesajlarını gerçek kimseler ya da yaratılan süper kahramanlar aracılığıyla aktarmaktadır. Reklam metinlerindeki kahramanlar ait olunan toplumdaki kadın ve erkek rollerini temel alarak inşa edilmektedir. Toplumsal cinsiyet bağlamında, modern demokratik toplumsal sistemlerde cinsiyete özgü tabakalaşma, eşitsizlik ve ayrımcılık kadınları ötekileştirmekte ve daha orantısız biçimde etkilemektedir. Bu noktada reklamlar, ataerkil toplum uzantısındaki modern toplum yapılarında kadının ikinci plana atılan konum ve rollerini yeniden üretmektedir. Toplumdaki konumuna işaret edilerek rolleriyle pasifize edilen kadınların, temsilleri de televizyon reklamlarına gerçek yaşantıdaki benzer şekliyle yansır. Toplumların sosyo-kültürel ve ekonomi-politik etkileşimleri sürecinde ev ortamı kadına ait görüldüğü için ev uğraşıları da sıklıkla kadının dünyasında sunulur. Bu çerçevede ev ortamına dair temsillerin sunulduğu en belirgin örnekler temizlik ürünü reklamlarında yer almaktadır. Ayrıca, bu reklamlarda genellikle ürünü kullanan ya da temsil eden gerçek ya da hayali bir kahraman kullanımı söz konusudur. Temizlik ürünü reklamlarının hedef kitlesi kadınlar olduğu için reklam metinleri de kadının dünyasına seslenerek hazırlanır. Bu çalışmada, temizlik ürünleri Cif, Mr. Muscle ve Ace’nin televizyonda yayınlanan reklamlarındaki kadının güç temsilleri ve süper kahraman kullanımı göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, farklı markalardaki temizlik ürünlerinin benzer yollarla güç temsili kullandığı görülse de görsel ve metinsel içerikler değerlendirildiğinde birtakım farklıların olduğu görülmektedir.            
Anahtar Kelimeler: reklam, kadın temsili, süper kahraman, ideolojik yeniden üretim, mit.

 

Neoliberalism, Food and Women: A Narcissistic Culinary Culture? 

 Kumru Berfin Emre Çetin[10], Hacettepe University

 Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 121-138

 Abstract

This paper aims to provide a critique of food cultures in the neoliberal era. I argue that neoliberalism has transformed the ways in which people consume food and the cultural meanings of food and eating. Food and eating have become sources of narcissistic pleasure that are usually accompanied by feelings of guilt and anxiety towards oneself and nature. Middle-class women in particular are engaged in this neoliberal food culture through the discourses of ‘healthy bodies’, ‘organic lifestyles’ as well as the ‘domestic pleasure of cooking’.

Keywords: neoliberalism, culinary culture, women, narcissism.

 

Neoliberalizm, Gıda ve Kadın: Narsist Bir Mutfak Kültürü? 

 Kumru Berfin Emre Çetin, Hacettepe Üniversitesi

 Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Vol 17 Issue1 June 2016: 121-138

 Öz

Bu makale neoliberal çağda gıda kültürleri ile ilgili bir eleştiri ortaya koymayı amaçlar. Makalede neoliberalizmin gıda tüketim kültürünü ve gıda ve yeme-içmenin kültürel anlamlarını dönüştürdüğünü ileri sürüyorum. Gıda ve yeme-içme, genellikle kişinin kendisine ve doğaya karşı duyduğu suçluluk ve kaygı duygularıyla birlikte narsist hazların kaynağı haline gelmiştir. Orta sınıf kadınlar bu neoliberal gıda kültürne özellikle ‘sağlıklı bedenler’, ‘organik yaşam tarzları’ ve ‘evde yemek pişirme hazzı’ söylemleriyle eklemlenmektedirler.

Anahtar Kelimeler: neoliberalizm, mutfak kültürü, kadın, narsisizm.

 

[1] Prof. Nancy Lindisfarne, Emerita, University of London,The School of Oriental and African Studies. London-United Kingdom. E-mail: nanstarr44@hotmail.com.

[2] Dr. Jonathan Neale, Senior Lecturer, Bath Spa University, School of Humanities and Cultural Industries, Creative Studies. Bath-United Kingdom. E-mail: J.Neale@bathspa.ac.uk.

[3]Yrd.Doç. Dr. Elifhan Köse, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi, Ana Bilim Dalı. Karaman–Türkiye. E-posta:  elifhank@yahoo.com.  

[4]Arş.Gör. Arzu Maltaş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Ana Bilim Dalı. Karaman–Türkiye. E-posta: arzumaltas@kmu.edu.tr.

[5] Yrd.Doç.Dr. Meltem Yılmaz Şener, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul-Türkiye. E-posta: meltem.sener@bilgi.edu.tr.

[5] Assist. Prof. Burcu Şimşek, Hacettepe University, Faculty of Communication, Department of Communication Sciences. Ankara-Turkey. E-mail: bsimsek@hacettepe.edu.tr, bsimsek03@gmail.com.

 [7] Doç.Dr. M. Murat Yüceşahin, Coğrafya Bölümü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara-Türkiye. E-posta: myucesahin@gmail.com.

[8] Prof. Dr. Nurdan Akıner, Akdeniz University, Faculty of Communication, Department of Radio-TV and Film. Antalya-Turkey. E-mail: nurdanakiner@akdeniz.edu.tr.

[9] Murat Birol, MS Student, Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Public Relations and Publicity Program. Antalya-urkey. E-mail: muratbirol@akdeniz.edu.tr

[10] Dr. Kumru Berfin Emre Çetin, Hacettepe University, Faculty of Communication, Department of Radio, TV and Cinema. Ankara-Turkey. E-mail: berfin@hacettepe.edu.tr; befinemre@gmail.com.