ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

 Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 16

Sayı/Issue 1     

Haziran/June 2015

 

 

İçerik/Contents

Cilt/Volume XVI              Sayı/Issue 1              Haziran/June 2015

 

Editörden/From the Editors!

 

Makaleler/ Articles

 

Kayıp Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kapasite Yoksunluğu (Missing Women: Gender Inequality and the Capability Deprivation)

 

Ahu Sumbas..................................................................................................................................

1

Öz/Abstract 

 

 

Çalışan Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Yaşam, İş Doyumu ve Evlilik Uyumlarının İncelenmesi (Employed Married Women: Gender Roles, Life Satisfaction, Job Satisfaction and Marital Adjustment)

 

Perihan Ünüvar & Özlem Tagay……………………………………………….....................................................….

Öz/Abstract 

25

 

Feminist Kuramların Çağdaş Sanat Pratiğinde İfade Bulması (Finding Expression of Feminist Theories in Contemporary Art Practice)

 

Ebru Dede.........…........................…………….......................................................................…………..

47

 Öz/Abstract 

 

Gerçeğin Peşindeki Kadınlar: Wonder Woman, Margaret Sanger ve Planned Parenthood’un Geleceği (Women in Pursuit of Truth: Wonder Woman, Margaret Sanger and the Future of Planned Parenthood)

C. Akca Ataç....................................................................................................................................

Öz/Abstract 

75

 

Ev Kadınlarının Siyasal Katılımı ve Feminizm Anlayışları: İzmir Örneği (Political Participation and Feminist Understanding of Izmir Housewives)

 

Defne Erzene Bürgin.....................................................................................................................

Öz/Abstract 

Türk Sineması’nda Sıra Dışı Bir Kadın Karakter Olarak Aliye Rona (Aliye Rona as an Unusual Female Character in Turkish Cinema)

Mehmet Işık & Şakir Eşitti............................................................................................................

Eser Tanıtımları/Book Reviews

Adrienne Mayor (2014). The Amazons: Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World

(Jasmin W. Cyril)................................................................................................

 

97

 

 

 

119

 

 

 

143