ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

Kadın Çalışmaları Dergisi/ Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 15

Sayı/Issue 1     

Haziran/June 2014

 

 

İçerik/Contents

Cilt/Volume XV              Sayı/Issue 1              Haziran/June 2014

 

Editörden/From the Editors!

 

Makaleler/ Articles

 

Modernleşme Sürecinde Ataerkil Rollerin Yeniden Yapılandırılması: Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler (The Re-construction of Patriarchal Roles in the Process of Modernization: Pro-Feminism Examples in Turkish Literature)

 

Kamil Demirhan...............................................................................................

1

Öz/Abstract 

 

 

Başkaldırı Olarak Feminist Sanat ve Temsiliyet Sorunu  (Feminist Art as Revolt and Problem of Representation)

 

Ayşe Sibel Kedik ……………………………………………………..........................….

Öz/Abstract 

25

 

Üniversite Öğrencilerinin Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri (University Students’ Perceptions on Women’s Gender Role)

 

Müge Beidoğlu & Kemal A. Batman.........…........................………………………..

47

 Öz/Abstract 

 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin X/Türkiye Kararı Temelinde Türkiye’de LGBT Mahkûmlara Yönelik Bir İnceleme

(An Examination of LGBT Inmates in Turkey Based on X/Turkey Case by the European Court of Human Rights)

Önder Canveren & Emir Özeren....................................................................

Öz/Abstract 

75

 

Feminist Perspektiften Hukuk Eğitimi Eleştirisi (A Critique of Legal Education from Feminist Perspective)

 

F. İrem Çağlar Gürgey....................................................................................

Öz/Abstract 

97