Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies

Copyright © 2011 emupress. All rights reserved.

 

Forthcoming papers

 
 

Abstract only 

These articles have been peer-reviewed and accepted for publication in JWS, but are pending final changes, are not yet published and may not appear here in their final order of publication until they are assigned to issues. Therefore, the content conforms to our standards but the presentation (e.g. typesetting and proof-reading) is not necessarily up to the JWS standard. Additionally, titles, authors, abstracts and keywords may change before publication. Articles will not be published until the final proofs are validated by their authors.

1

   

Sıradan İnsanın Failliği: Cinsel Yönelim Ayrımcılığını Taktiklerle Aşındırmak

Accepted Manuscript,  6 July 2017
Burcu Şenel

Öz

Bu çalışma, eşcinsel/biseksüel kadınların gündelik hayatlarına odaklanarak, bu kadınların gündelik hayatlarında maruz kaldıkları ayrımcılık ve şiddetle ve tüm bunlarla mücadelede kullandıkları bireysel taktikleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, gündelik hayatın bir yandan farklı baskı ve denetim ağıyla sarmalandığı ve buna dönük uygulamaların yer bulduğu, diğer yandan da bunlara maruz kalan sıradan insanların iktidarın istediklerini ve kullandığı stratejileri kendilerince yorumlayıp ürettikleri taktiklerle aşındırdıkları bir alanı oluşturduğunu söyleyen literatüre yaslanmaktadır. Bu anlamda çalışma, kadınların çevrelendikleri baskı ve ayrımcılığı pasif şekilde kabul edenler değil, aksine gündelik hayatın içerisinde barındırdığı direnme olanaklarıyla kendilerine hareket alanı yaratan birer özne olduklarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Nitel bir çalışma olarak örülen ve feminist metodolojiye dayanan çalışma, kendilerini tanımladıkları haliyle on bir lezbiyen ve üç biseksüel kadının anlatılarına dayanıyor. Tekil deneyimler üzerinden örülen çalışmada, bu deneyimlerin ortaklaştığı sürece dikkat çekilmesi, temellendikleri zeminin sorgulanması ve yeni soruların sorulmasının önünün açılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: gündelik hayat, cinsel yönelim, lezbiyenler ve biseksüel kadınlar, ayrımcılık, taktik.

 

Agency of the Ordinary Person: Eroding Sexual Orientation Discrimination Through Tactics

Burcu Şenel 

Abstract

 Focusing on the daily life of lesbians and bisexual women, this study analyzes the discrimination and violence that these women are exposed to in their daily lives, together with individual tactics they use as coping practices. It is based on the literature depicting the daily life as a sphere where different kinds of pressure and discipline and also practices upon these take place on one hand, but on the other hand ordinary people who are exposed to all wear down the requests of the powerful and the strategies they use by interpreting them and with the tactics they produce. Within this context, this study has put forth that women are not passive receivers of the pressure and discrimination they are surrounded, but in contrast they are subjects who create space for themselves through using the resistance possibilities daily life harbors inside. This study, which is based on a qualitative research and feminist methodology, has its basis on the stories of eleven lesbians and three bisexual women as they identify themselves. Covering individual experiences, it at the same time aims to take attention to the intersecting processes of the experiences, question their roots and open new paths for asking new questions.

 Keywords: everyday life, sexual orientation, lesbians and bisexual women, discrimination, tactic.

2

   

Teacher Candidates’ Gender Role Attitudes: Case of Adıyaman University

 Beril Nisa Yaşar

Accepted Manuscript,  6 July 2017
Abstract

The aim of this study is to determine gender role attitudes of fourth-grade students using descriptive and cross-sectional analysis  by applying a questionnaire and Gender Roles Attitude Scale developed by Zeyneloglu and Terzioglu. Participants used in the study are made up of 187 fourth-grade students at the Department of Elementary Education (namely Primary School Teacher Education, Elementary Mathematics Teacher Education, Social Sciences Teacher Education, and Science Teacher Education). The results reveal the egalitarian attitudes among students for the sub-dimensions named egalitarian gender role (mean score: 29.05), female gender role (mean score: 24.37), marriage gender role (mean score: 19.67), traditional gender role (mean score: 23.41) and male gender role (mean score 17.24). Average and median Gender Roles Attitude Scale scores of respondent students were found to differ according to the type of department, the high school that they graduated from, and the person effective in choosing the department of students.

Keywords: gender roles, attitude, teacher candidate.

 

Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Tutumu: Adıyaman Üniversitesi Örneği

Beril Nisa Yaşar

Öz

Bireyler toplumun belirlediği roller çerçevesinde kadın ya da erkek olmayı öğrenerek toplumsal cinsiyet kimliklerini oluşturmaktadır. Kadına ve erkeğe atfedilen cinsiyet rollerinin geleneksel ya da eşitlikçi yönde olması ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından önemli görülmektedir. Çocuk aile içinde toplumsal cinsiyetine uygun davranışları ebeveynlerin yönlendirmeleri ve rol modeli alınmasıyla oluşturmaktadır. Çocuğun okula başlamasıyla rol modeli olan ebeveynlerin yerini öğretmenler alamaktadır. Bu durumda öğretmenler sadece teorik bilgi aktaran kişiler değil, tutum ve davranışları ile çocuklar için önemli bir rol modeli konumuna geçmektedirler. Bu çalışmada aileden sonra çocukların tutum ve davranışlarını etkileyeceği düşünülen ilköğretim bölümü son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili tutumu ve toplumsal cinsiyet rolleri tutumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Eğitimi Bölümünde eğitim gören 187 dördüncü sınıf öğrencisine Zeyneloğlu ve Terzioğlu tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü ve kadın toplumsal cinsiyet rolü, evlilikte toplumsal cinsiyet rolü, geleneksel toplumsal cinsiyet rolü ve erkek toplumsal cinsiyet rolü alt boyutlarına ilişkin eşitlikçi tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ile öğrenim gördüğü bölüm, mezun oldukları lise, okumakta olduğu bölümü seçmesinde etkili olan kişiler arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet rolleri, tutum, öğretmen adayı.

3

   

Kendini Gerçekleştiren Kehanet Teorisi Bağlamında Kadınlarla İlgili Kalıp Yargılara Yönelik Bir Araştırma

 

Nuray Mercan

Öz

Kalıp yargılar; algılayışları, toplumsal gruplara ilişkin bilgileri inançlarımızı ve beklentileri içeren bilişsel yapılardır. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, toplumsal cinsiyet beklentilerini doğurur ve bu beklentiler bizim diğerlerine bakışımızda birer algısal filtre görevi görürler. İnsanlar, sınıflandırma süreci yoluyla dünyayı birçok farklı toplumsal gruba ayırır ve bu toplumsal gruplara ilişkin bilgilerini, inançlarını ve beklentilerini içeren bilişsel bir yapı geliştirir. Araştırmanın amacı: Üniversitesi öğrencilerinin kadınlara yönelik yargı ve kalıp yargılara ne derece katılmaktadırlar?” sorusuna cevap aramaktır. Ayrıca, kendini gerçekleştiren kehanetin kalıp yargıların üzerinde oluşumu açıklanacaktır. Araştırma yöntem olarak anket tekniğiyle üniversite öğrencilerine yönelik olarak internet ortamında uygulanmıştır.  Araştırmada,  kadına yönelik toplam kırk iki kalıp yargı sorusu yöneltilmiştir. Kalıp yargılara yönelik düşünceler aritmetik ortalamalarla gösterilmiştir. Araştırmanın sonucunda bazı kalıp yargıların zaman içinde değiştiği bazıların ise hala ataerkil özellikler sergilediği yönündedir.

Anahtar Kelimeler: kalıp yargılar, kendini gerçekleştiren kehanet, toplumsal cinsiyet.

 

 A Study toward Stereotypes about Women within the Context of the Theory of Self-Fulfilling Prophecy

 Nuray Mercan

Abstract

Stereotypes are cognitive structures, whose perception includes our beliefs and expectations about social groups. Gender mainstreaming stereotypes gave birth to gender mainstreaming expectations, and these expectations do perceptual filter task toward others.  People divide the world into many different social groups through the classification process and develop a cognitive structure which involves their knowledge, beliefs and expectations about these social groups. The objective of this study is to focus on whether stereotypes have any impact on ensuring gender equality, what these stereotypes are and how they may be changed. It will be focused on how self-fulfilling prophecy will change inequality to equality.  In the study, a questionnaire conducted on the internet for university students. Total forty-two stereotypes questions were asked to the participants. Ideas for stereotypes were shown in arithmetic means. The results of the study reveal that some stereotypes are changing over time and some others still exhibit patriarchal features.

Keywords: stereotypes, self-fulfilling prophecy, gender mainstreaming.

4.

   

Müslüman Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi

Senem Ertan

Öz

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları tartışıldığında, Batılı bilim insanlarının Müslüman ülkeleri birleşmiş tek bir kültür olarak görme eğilimleri vardır. Söz konusu eğilim ve savların sorgulandığı bu makalede, aynı zamanda, İslamiyeti toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı kuvvetli bir engel olarak gören Inglehart ve Norris’in ileri sürdüğü birtakım fikirler de eleştirel bir yaklaşımla incelenmektedir. Diğer yandan bu çalışma dünyadaki kadın politikalarının kapsamını ölçmek için oluşturulmuş yeni ve orijinal ölçekleri kullanarak 20 tanesi Müslüman olmak üzere toplam 84 ülkeyi inceleyerek Müslüman ülkelerdeki kadın politikaları arasındaki farklılıklara işaret etmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, bu çalışmanın sunduğu ampirik deliller, Müslüman ve Müslüman olmayan ülkeler arasındaki kadın politikalarının üretilmesinde Müslüman olmayan ülkeler lehine bir farklılık bulunduğunu kanıtlayarak bahsi geçen yazarları kısmen desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, müslüman ülkeler, müslüman olmayan ülkeler.

 

Comparative Analysis of Gender Equality Policies in Muslim Countries

Senem Ertan

Abstract

This study discusses the variance of gender equality policies in Muslim countries. The study aimed at running distinguishing systematical empirical analyses to test whether there is a significant level difference at the adoption of gender equality policies as by some studies it is argued that Muslim countries share a unique culture producing weak policies for gender equality.  The main goal of this article is to show differences between Muslim countries as to claim that Muslim religion and Islamic religious heritage is a barrier to the development of gender egalitarian values would be oversimplification of complex dynamics of gender equality policy adoption in Muslim countries.

Keywords: gender equality policies, Muslim, non-Muslim countries.

5.

   

Hâkimin Adaletsizliği Görmesi Üzerine Bir İnceleme:  Evans v Birleşik Krallık

 Nadire Özdemir

 Öz

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Evans v Birleşik Krallık davası, soyut hukuk kurallarının somut olay adaletini sağlamada zayıf kaldığı ve bu anlamda hâkimlerin yorumunun büyük önem taşıdığı bir örnektir. Bu makalede Evans v Birleşik Krallık davası temelinde hâkimin somut olayı ve olaydaki kişilerin durumunu görmesi üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme ihtimam etiği ve ilişkisel özerklik teorisi ve Gülriz Uygur’un “adaletsizliği görmek” yaklaşımını temel alarak yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evans v Birleşik Krallık, ihtimam etiği, ilişkisel özerklik, toplumsal cinsiyet, yargı etiği.

  

Judges Seeing Injustice: Evans v United Kingdom

 Nadire Özdemir 

 Abstract

 Evans v The United Kingdom case is good example of the fact that the abstract rules cannot sometimes provide substantial justice. In this regard, the interpretation of the judges is of great importance. This article discusses the role of judges to see the injustice of a case by using Evans v the United Kingdom decision. Discussions based on the theory of care ethics, relational autonomy and Gulriz Uygur’s approach “to see injustice”.

Keywords: Evans v the United Kingdom, care ethics, relational autonomy, gender, legal ethics.